• 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční

v pondelok  4. septembra 2017 o 13:00

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vráble.

 

Zadelenie žiakov triednym učiteľom na hlavný predmet

bude zverejnené na školskej oznamovej tabuli.

 

Zápis žiakov a zadelenie rozvrhu hodín sa uskutoční  

po otvorení školského roka v učebniach triednych učiteľov.

      

V zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prispieva

zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov

spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole. 

           

Príspevok /školné/

na mesiace september – december 2017

prosíme uhraďte 

bankovým prevodom na účet 

SK42 5600 0000 0023 6315 3005

Prima banka Vráble

do 6. sepembra 2017.

            Pri platbe školného použite variabilný symbol –

rodné číslo  Vášho dieťaťa.

Konštantný symbol 308.

Doplňujúci údaj:

meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Prosíme, kópiou dokladu o úhrade školného  sa

preukážte u triedneho učiteľa.

Vážení rodičia,

venujte vzdelávacie poukazy našej škole.

Poukazy prosíme priniesť do 25. septembra 2017. 

Pomôžete tým našej škole,

ktorá Vaše dieťa profesionálne vedie v jeho umeleckom rozvoji.

Ďakujeme.

 

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble oznamuje záujemcom o štúdium,

ktorí sa nestihli prihlásiť v riadnom termíne prijímacích skúšok,

že majú možnosť využiť ešte dodatočný termín.

Dodatočné prijímacie skúšky k školskému roku 2017/2018

do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a  tanečného odboru

sa uskutočnia 4. až 8. septembra 2017 v čase od 13:00 do 18:00 hodiny.

 

 

Joomla templates by a4joomla