• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Vráble č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble  od 1. októbra 2020 sa príspevok na  čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom (školné) na mesiac mení nasledovne:

Prípravné štúdium

        Hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramtatický odbor: 9 €  

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

       Individuálne vyučovanie: 12 €

Skupinové vyučovanie:  10 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:  15 €

nad 25 rokov: 31 €

 

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005  Prima banka Vráble

 

  • Žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným príspevkom.
  • Ak žiak neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.
  • Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

 

 

Joomla templates by a4joomla