• 03.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Vráble č. 3/2019 o určení výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble  od 1. marca 2019 sa príspevok na  čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom (školné) mení nasledovne:

Poplatky na mesiac:

Prípravné štúdium: 8 €

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

Individuálne vyučovanie: 11 €

Skupinové vyučovanie:    9 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:  14 €

nad 25 rokov: 30 €

  • Žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným príspevkom.
  • Ak žiak neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.
  • Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005   Prima banka Vráble

 

Joomla templates by a4joomla